14.02.2024

Hafızlık Destek Programı Geçici Öğretici Sınav Duyurusu

T. C.

KAHRAMANKAZAN KAYMAKAMLIĞI

İlçe Müftülüğü

 

Sayı     : E-23738494-902.03-                                                                                        12.02.2024

Konu   :Hafızlık Destek Programı Geçici Öğretici Sınav İlanı

 

 

                                                                       DUYURU

 

 

İlgi      : Diyanet İşleri Başkanlığının 02.02.2022 tarihli ve 2124123 sayılı yazısı.

 

            Diyanet İşleri Başkanlığının ilgi yazısı gereği İlçemiz Müftülüğüne bağlı Hafızlık Kurslarında ihtiyaç olması halinde ek ders ücreti karşılığında Hafızlık Eğitimi Destek Programında görevlendirilmek üzere “Bay Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi” alınacaktır.

 

A- SINAVA KATILMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b)       bendindeki “Ortak Nitelik” şartını taşımak.

3- İmam-Hatip Lisesi mezunu olmak veya üstü dini öğrenim düzeyinde diplomaya sahip olmak

4- Kur’an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

5- Sabıka Kaydı bulunmamak (Kamu İçin)

6- Diyanet İşleri Başkanlığınca verilen Hafızlık Belgesine sahip olmak

 

B- BAŞVURU, SINAV VE DİĞER HUSUSLAR:

 

a) Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 

1- Dilekçe, (İlçe Müftülüğünden temin edilecek)

2- T. C. kimlik no’lu nüfus cüzdan fotokopisi,

3- En son öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (Diplomanın aslı görülerek fotokopisi tasdiklenecek, aslı adaya iade edilecektir.)

4- Hafızlık belgesi (Aslı görülerek fotokopisi tasdik edilecek, aslı adaya iade edilecektir.)

 

b) Başvuru İşlemleri:

 

1- Başvuru yapmak isteyenler, 12.02.2024 tarihinden itibaren en geç 26.02.2024 mesai bitimine kadar başvuru için gerekli belgelerle birlikte İlçemiz Müftülüğüne bizzat müracaat edeceklerdir.

2- Belgeleri eksik olan adayların müracaatları ile mail veya faks ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

c)- Sınav İşlemleri:

 

1- Sözlü sınav 27.02.2024 Salı günü saat 14:00’da Kahramankazan İlçe Müftülüğünde yapılacaktır.

2- Belirtilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş olacak ve kendilerine ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

4- Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanında bulunduracaklardır. Kimlik belgesini yanında getirmeyenler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

5- Mülakatta başarılı sayılmak için en az 70 puan alması şart olup, söz konusu puan komisyon üyelerinin verdiği puanların ortalaması baz alınarak hesaplanacaktır.

6- Sınav işlemleri esnasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi, bu durum sonradan anlaşılması halinde de görevlendirme yapılmış olsa dahi görevle ilişkileri kesilecektir.

7- Sınav sonuçları başarı sırasına göre ( 70 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacak ) Kahramankazan Müftülüğünün internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

8-  Aynı nitelikte ve statüde bir sınav yapılana kadar bu sınav geçerlidir.

9- Sınav süresince İlçemiz Müftülüğü internet sitesinde yapılacak olan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.

10- Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ıslak imzalı ve yazılı olarak T. C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası ve adresi yazılı dilekçe ile İlçemiz Müftülüğüne yapılacaktır. İtirazlar en fazla 15 (on beş) gün içerisinde incelenerek karara bağlanıp adaya bilgi verilecektir. Zamanında ve usulüne uygun yapılmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.    

11- Sınavın anılan gün bitmemesi halinde sonraki günlerde aynı yer ve aynı saatte devam edilecektir.

12- Bu sınav, Başkanlığımızca yeni bir düzenleme yapılmadıkça ek ders ücreti karşılığı Hafızlık Destek Programı çerçevesinde geçici öğretici görevlendirmeleri için geçerli olacaktır.

 

d) Sınav Konuları:

1- Kur’an-ı Kerim, Hafızlık, tecvit

2- Dini Bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları)

3- Hitabet

 

C- GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ

 

1- Başarı sırası mülakat puanı ortalamasına göre yapılacaktır

2- Görevlendirme süresince İlçemiz Müftülüğü internet sitesinde ve Müftülük sms sisteminden gönderilen tüm duyurular resmi tebligat sayılacaktır.

3- Görevlendirmeler, mülakatta en yüksek puan alandan başlamak suretiyle olup, puanların eşit olması halinde sırayla KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

4- Görevlendirmeler için sırası gelen aday sms ile çağrılacaktır. Kendisine çağrı mesajı iletildiği halde istenilen tarih ve saatte Müftülüğe gelmeyen ya da kendisine İlçe sınırları içinde teklif edilen görevi herhangi bir nedenle kabul edemeyenlerin sırası, sıranın sonuna alınarak bir sonraki adaya görev verilecektir.

5- Hafızlık Takip Komisyonları yapmış oldukları izleme ve değerlendirmeler sonucunda Hafızlık Eğitimi Destek Programında görev alan geçici öğreticinin başarısız olduğunu tespit etmesi halinde, öğreticinin görevinin sonlandırılması yönünde ilgili müftülüğe teklifini yapması halinde ve müftülükçe geçici öğreticinin görevine son verilecektir.

6- Görevlendirilecek öğreticiler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 13:00 ila 21:00 saatleri arasında görev yapacaklardır. Geçici öğreticilere ayrıca gece nöbeti görevi de verilebilecektir.

 

D- DİĞER HUSUSLAR

 

1- Yapılan sınav sonucunda başarılı olarak Güvenlik Soruşturması Arşiv Araştırması sonuçlanmadan görev alanların, araştırma sonucunda Kur’an Kursu Öğreticisi olmaya engel bir durumun tespiti halinde görevine son verilecektir.

2- Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak D.İ.B. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği. Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitimi ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi ve Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

3- Sınav ile ilgili süreç ve sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gelen veya gelecek talimatlar bağlayıcı olacağından söz konusu Başkanlık talimatları uygulanacaktır.

4- Terör Örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı sonradan tespit edilenlerin, (sınavı kazansalar bile) görevlendirilmeleri yapılmayacağı gibi görevlerine son verilecek olup, hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir.

 

     İlanen duyurulur.

 

                                                                                                                        Dr. Mahmut AY

                                                                                                                           İlçe Müftüsü